ENG GEO

Search form

გამოცდების ცხრილი

2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი:

_______________________________________________________________

 

 

2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:

___________________________________________________________________________________ 

 

 

2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრის FX-ების გადაბარებების ცხრილი:

________________________________________________________________________________ 

 

  


 

საგამოცდო ცენტრის გეგმა